Програми и проекти
Cisco мрежова академия Интегра®

Представяме ви
Българска Асоциация на Мрежовите Академии - БАМА.

Общност за Сократически диалог в България

Алианс за екология и чужди езици


Кратко изложение

      Сдружение Интегра® Джуниър е неправителствена организация, занимаваща се основно с организиране на обучителни семинари, квалификационна дейност, дискусии за развиване и усвояване на компетентни поведенчески модели за справяне с трудни житейски ситуации, за развиване на чувство за отговорност, психическа и физическа устойчивост; конктруктивен стил на живот; да съдейства за създаване на алтернативни форми за работа с децата и юношите.

      Цел на сдружението е да съдейства за развитието и осъществяването на образователни проекти на национално, европейско и международно ниво, свързани с различни области на професионалното развитие, хуманитарната наука, духовната и естетическа култура и насочени към подпомагане на личностната реализация и социалната адаптация и интеграция.

Области на дейност:

  • организиране на спортни, туристически прояви, стимулиране усвояването на знания и трудови навици;
  • възпитаването на естетически вкус чрез формите на изкуството у децата и юношите;
  • координиране дейността на членовете си за съвместни действия с цел създаване на ефективни практики за намаляване на отрицателните последици от травмиращи ситуации за децата в неравностойно социално положение;
  • провежда работни срещи и конференции;
  • организиране на различни форми на обучение.